Comet Ikeya-Zhang 15.Mar.2002

Canon A-1, Canon 50 f/1.4, Fuji RHPIII